fbpx

Inhoudsopgave

1. Definities

2. Afwijkende voorwaarden

3. Offertes

4. Prijzen, leveringen en betalingen

5. Opdrachten en wijzigingen

6. Relatiebeheer

7. Inschakelen derden

8. Betalingstermijn

9. Opschorting, staking en ontbinding

10. Levertijden

11. Zorgplicht

12. Verplichtingen opdrachtgever en verrichten werkzaamheden

13. Bezwaar, klachten en bewijs

14. Privacy

15. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

16. Aansprakelijkheid

17. Overmacht

18. Intellectuele eigendom

19. Non-concurrentie

20. Boete

21. Aard en duur van de overeenkomst

22. Afwikkelingrelatie

23. Overdrachtenplichten

24. Bevoegde rechter

1 Definities

1.1 Onder Opdrachtgever wordt verstaan: degene die dan wel het bedrijf dat de Opdracht voor de Werkzaamheden heeft verstrekt.

1.2 Onder Opdrachtnemer wordt verstaan: Marketing By Bulls, gevestigd op
Vlierberg 4 (3755 BS) te Eemnes.

1.3 Onder Opdracht wordt verstaan: het verzoek van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer om tegen betaling Werkzaamheden te verrichten.

1.4 Onder Werkzaamheden wordt verstaan: al hetgeen de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever, binnen het kader van de door de Opdrachtgever verstrekte Opdracht(en), maakt en/of onderneemt dan wel doet maken en/of doet ondernemen.

1.5 Onder Offerte wordt verstaan: de in meer of mindere mate gespecificeerde Werkzaamheden en de begroting van de aan die Werkzaamheden verbonden kosten.

1.6 Onder Overeenkomst wordt verstaan: een tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer door aanvaarding van de Opdracht of ondertekening van een schriftelijke overeenkomst tot stand gekomen overeenkomst van opdracht.

1.7 Onder Partijen wordt verstaan: Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

 2 Afwijkende voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van de Opdrachtnemer, Overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever en Werkzaamheden uitgevoerd door de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever, tenzij deze voorwaarden geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voorzover zij niet strijdig zijn met de schriftelijk vastgestelde afspraken tussen de Opdrachtgever en de Opdracht- nemer.

2.2 Eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is overeengekomen.

2.3 Bij tegenstrijdigheid tussen de door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden en de onderhavige voorwaarden prevaleren de onderhavige voorwaarden.

2.4 Indien enige bepaling van de onderhavige voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. De Opdrachtnemer zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht       wordt genomen.

2.5 De gegevens van de Opdrachtnemer zijn leidend, behoudens tegenbewijs van de       Opdrachtgever.

 3 Offertes

3.1 Alle Offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.

3.2 Desgevraagd zal de Opdrachtnemer vóór aanvang van de Werkzaamheden een     Offerte aan de Opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de Opdracht substantiële afwijkingen (>25%) ten opzichte van een Offerte voordoen, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

3.3 Overschrijdingen van Offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

3.4 Overschrijdingen van Offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een Offerte zijn opgenomen. Dergelijke voorwaarden worden geacht aan de Opdrachtgever bekend te zijn en tevens van het begin af aan van de onderhavige voorwaarden deel uit te maken.

In geval van strijdigheid van dergelijke voorwaarden met de onderhavige voorwaarden, prevaleren de onderhavige voorwaarden.

 4 Prijzen, leveringen en betalingen

4.1 Alle door de Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 De Opdrachtnemer is gerechtigd om aan Opdrachtgever prijswijzigingen door te berekenen die zijn opgetreden nadat de Offerte is verzonden.

4.3 Alle leveringen door de Opdrachtgever dan wel door de Opdrachtgever ingeschakelde derden worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de Opdrachtnemer is gevestigd.

4.4 Alle betalingen dienen op een door de Opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden.

4.5 Ten aanzien van de door de Opdrachtgever betaalde en/of verschuldigde bedragen, leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie van de Opdrachtnemer of van een door de Opdrachtnemer ingeschakelde derde volledig bewijs op, onverminderd het recht van de Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

4.6 Indien Partijen een periodieke betalingsverplichting hebben afgesproken, geldt dat de Opdrachtnemer gerechtigd is om de prijzen en tarieven schriftelijk met inachtneming van een termijn van drie (3) maanden aan te passen.
Indien de Opdrachtgever niet akkoord is met deze prijswijziging, is zij gerechtigd binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van de wijziging de Opdracht schriftelijk op te zeggen, tegen de datum waarop de wijziging in werking zou treden. De Opdrachtgever komt zodanig recht tot opzegging niet toe, in het geval Partijen zijn overeengekomen dat de prijzen en/of tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen Partijen overeengekomen index of andere maatstaf.

4.7 De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van enige betaling of verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook.

 5 Opdrachten en wijzigingen

5.1 Een opdracht wordt door de Opdrachtnemer aanvaard hetzij door een schriftelijke bevestiging van de Opdracht aan de Opdrachtnemer, hetzij doordat de Opdrachtnemer met de uitvoering van de Werkzaamheden aanvangt, hetzij doordat tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer een schriftelijke overeenkomst wordt opgesteld en ondertekend. De Opdrachtnemer heeft het recht om een Opdracht niet te aanvaarden zonder opgaaf van redenen.

5.2 Wijzigingen in de Opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de Opdrachtnemer te worden meegedeeld. Indien wijzigingen door de Opdrachtgever mondeling worden gemeld, dan komt dat voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

5.3 Eventuele wijzigingen in de Opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding daarvan door de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer is niet verplicht om aan een verzoek van Opdrachtgever tot het wijzigen van de Opdracht te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

5.4 De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de Opdracht komen ten laste c.q. ten gunste van de Opdrachtgever. Meerwerk zal worden vergoed tegen de bij de Opdrachtnemer geldende gebruikelijke tarieven.

5.5 Wijzigingen in de Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de Opdracht- nemer wordt overschreden. De Opdrachtnemer is in dat geval niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor eventuele schade die de Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van die gewijzigde levertijd.

5.6 Mocht de Opdrachtgever om welke reden dan ook besluiten een verstrekte Opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering daarvan af te zien, voordat de Opdracht gereed is danwel voordat de tussen Partijen voor de uitvoering van de Opdracht bepaalde termijn is verstreken, dan is de Opdrachtgever verplicht om alle reeds door de Opdrachtnemer gemaakte kosten en besteedde uren aan de Opdrachtnemer te voldoen evenals alle door de Opdrachtnemer aan derden te betalen kosten vanwege de annulering en/of tussentijd- se beëindiging van de Opdracht, een en ander onverminderd de overige rechten die de wet aan de Opdracht- nemer toekent.

5.7 Mocht de Opdrachtnemer besluiten om de Opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering daarvan af te zien vanwege omstandigheden waardoor de Opdracht vanuit Opdrachtnemer in eerste instantie nooit zou worden aangenomen (denk aan geen transparante communcatie, informatie achterwege gelaten/gehouden, verkeerde interpretatie van de Opdracht vanuit Opdrachtgever, Opdrachtgever voldoet niet aan de gestelde eisen oid), dan dient de Opdrachtgever de gemaakte kosten en besteedde uren aan de Opdrachtnemer te voldoen evenals alle door de Opdrachtnemer aan derden te betalen kosten vanwege de annulering en/of tussentijd- se beëindiging van de Opdracht, een en ander onverminderd de overige rechten die de wet aan de Opdracht- nemer toekent. Annuleringen van de gegenereerde afspraken vallen onder het risico van de Opdrachtgever. Onder geen beding zal Marketing By Bulls het betaalde bedrag voor de services terugbetalen.

 6 Relatiebeheer

6.1 De Opdrachtnemer maakt van alle contacten met de Opdrachtgever een contactrapport, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2 In geval van telefonisch contact wordt alleen een contactrapport gemaakt als de inhoud van het gesprek daartoe naar het uitsluitende oordeel van de Opdrachtnemer aanleiding geeft.

6.3 Als de Opdrachtgever naar aanleiding van de ontvangst van een contactrapport niet per ommegaande reageert, wordt de inhoud van het rapport als juist en volledig aangemerkt en zijn de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer aan de inhoud ervan gebonden, tenzij de planning van de Opdracht toestaat dat een wachttijd van 24 uur in acht wordt genomen en ongeclausuleerde goedkeuring pas hierna geacht kan worden te zijn verleend.

6.4 In geval binnen 4 dagen na het contact door de Opdrachtnemer actie moet worden ondernomen, zal de Opdrachtnemer van tevoren per schriftelijk (of per e-mail) akkoord van de Opdrachtgever vragen.

6.5 De Opdrachtnemer zendt de contactrapporten naar een daartoe bij de Opdrachtgever aangewezen persoon.

 7 Inschakelen derden

7.1 Indien dat naar het oordeel van de Opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een Opdracht, dan wel uit de aard van een Opdracht voortvloeit, is de Opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de Opdrachtgever derden opdracht te geven tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten.

7.2 Tenzij anders wordt overeengekomen zal de Opdrachtnemer de door haar ingeschakelde derden rechtstreeks aan de Opdrachtgever in rekening brengen, te vermeerderen met een bureauopslag.

7.3 Indien en voor zover de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden algemene voorwaarden hanteert en deze voorwaarden van toepassing zijn op de relatie tussen de Opdrachtnemer en de derde, gelden deze door de derde gehanteerde algemene voorwaarden tevens in de relatie tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, met dien verstande dat wanneer sprake is van strijdigheid tussen de door de derde gehanteerde voorwaarden en de onderhavige voorwaarden, de onderhavige         voorwaarden in de relatie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zullen prevaleren.

 

8 Betalingstermijn

8.1 Betaling dient, onverminderd het bepaalde in de volgende leden, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever schriftelijk een afwijkende termijn zijn overeengekomen.

8.2 De Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.

8.3 Kosten die de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever moet maken en die gelet op hun omvang door de Opdrachtnemer niet op voorschotbasis gedragen dienen te worden, dienen door de Opdrachtnemer van de Opdrachtgever te zijn ontvangen vóór het tijdstip waarop de Opdrachtnemer tot betaling van deze kosten verplicht is. Hieronder vallen in ieder geval de kosten voor televisie- en/of commercialproductie-, websiteproductiekosten en (ether)mediakosten.

8.4 Porto- en andere verspreidingskosten die gerelateerd zijn aan direct marketingverzendingen dienen door de Opdrachtnemer van de Opdrachtgever ontvangen te zijn vóór verzending/verspreiding door de Opdrachtnemer.

8.5 De Opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen in de vorm van een door de Opdrachtgever geaccordeerde bankgarantie van een reguliere Nederlandse bankinstelling ter hoogte van het totaal van de door de Opdrachtgever uit hoofde van een bepaalde Opdracht aan de Opdrachtnemer verschuldigde vergoeding.

8.6 Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is Opdrachtnemer gerechtigd, over het openstaande bedrag 10% rente in rekening te brengen. Indien de Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de Opdrachtnemer de vordering uit handen geven, in welk geval de Opdrachtgever naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten van advocaten en externe deskundigen, waarbij ten aanzien van de incassokosten de kosten zoals bedoeld in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht.

8.7 Indien de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan de Opdrachtnemer nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan hij de uitvoering van de Opdracht mag opschorten.

De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de Opdracht- nemer verstrekte gegevens, waarop de Opdrachtnemer haar aanbieding baseert. De Opdrachtgever betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer moeten voldoen juist en volledig zijn.

 

9 Opschorting, staking en ontbinding

9.1 Ieder der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst toe, indien de andere partij, na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. De verplichtingen van Opdrachtgever zoals genoemd in artikelen 8, 12, 18 en 19 gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

9.2 Indien de Opdrachtgever op het moment van ontbinding, als bedoeld in 9.1, reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

9.3 De Opdrachtnemer komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke opzegging toe, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, indien de Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd, indien de onderneming van de Opdracht- gever wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van de Opdrachtgever wijzigt.

9.4 De Opdrachtnemer zal wegens opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeen- komst nooit gehouden zijn tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot enige schadevergoeding.

9.5 Indien de Opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig voldoet aan haar verplichtingen onder de Overeen- komst, meer in het bijzonder bij niet nakoming van het bepaalde in artikel 8, 12, 18 of 19 van de onderhavige voorwaarden is de Opdrachtnemer gerechtigd om, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. De Opdrachtnemer behoudt tevens haar recht voor om gegevens, databestanden en/of resultaten van de Werkzaamheden onder haar te houden, ondanks een eventueel bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat de Opdrachtgever aan haar verplichtingen voldoet. Deze bepaling laat onverminderd het recht van de Opdrachtnemer tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

9.6 De bepalingen die zijn bedoeld om na opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst van toepassing te blijven, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de artikelen 2.2, 4.9, 9, 16, 18, 19, 20 en 24 van de onderhavige voorwaarden, zullen de opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst overleven.

 

10 Levertijden

10.1 De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen- gekomen, neemt de Opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming door de Opdrachtgever van enige verplichting jegens de Opdrachtnemer.

 11 Zorgplicht

11.1 De Opdrachtnemer zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Opdrachtgever in acht nemen.

11.2 In het bijzonder draagt de Opdrachtnemer – ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt – zorg voor de juiste audio- en/of visuele vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, zelfreguleringsregels en richtlijnen, voorzover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.

11.3 Tevens draagt de Opdrachtnemer zorg voor de geheimhouding van alle door de Opdrachtgever in het kader van de Opdracht aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

11.4 De Opdrachtnemer garandeert niet dat de verleende diensten te allen tijde zullen voldoen aan de verwachtingen van de Opdrachtgever. Meer in het bijzonder geldt ten aanzien van zoekmachinemarketing (SEO / SEA) dat de Opdrachtnemer voor de te behalen posities in de zoekresultaten.

 12 Verplichtingen opdrachtgever en verrichten werkzaamheden

12.1 De Opdrachtgever erkent dat het welslagen van de Overeenkomst afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering door de Opdrachtnemer mogelijk te maken zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer steeds tijdig alle door de Opdrachtnemer nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens en/of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

12.2 Indien de Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Werkzaamheden eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en zullen deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.

12.3 Indien is overeengekomen dat de Opdrachtgever apparatuur, programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers aan de Opdrachtnemer ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de Werkzaamheden noodzakelijke specificaties. De Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikkingstelling of gebruik van dergelijke apparatuur, programmatuur, materialen of gegevens en zal de Opdrachtnemer vrijwaren tegen iedere actie die is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen of  gebruiken inbreuk maakt tegen elke actie welke is gebaseerd op enig recht van derden.

12.4 Indien de Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Werkzaamheden door de Opdrachtnemer nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de wensen van de Opdrachtnemer ter beschikking stelt heeft de Opdrachtnemer het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Werkzaamheden en tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, één en ander onverminderd het recht van de Opdrachtnemer tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

12.5 Indien medewerkers van de Opdrachtnemer op locatie van de Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten en de beschikbaarheid daarvan, waaronder begrepen maar niet beperkt tot een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden.

12.6 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste keuze van computer-, data- of telecommunicatie- faciliteiten, waaronder internet begrepen, en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid daarvan.

 12.7 De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer en haar leveranciers tegen alle aanspraken, procedures, verliezen en/of direct en/of indirect geleden schade van derde partijen, die zijn gebaseerd op of voortvloeien uit (i) de beschuldiging dat enige activiteit van de Opdrachtgever op enige manier onrechtmatig is, waar- onder begrepen maar niet beperkt tot activiteiten die in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, een met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst en/of een inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten opleveren; en/of (ii) de onrechtmatige en/of ondeugdelijke nakoming van een met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst en/of de onderhavige voorwaarden.

 13 Bezwaar, klachten en bewijs

13.1 Ter zake van zichtbare gebreken moet de Opdrachtgever terstond nadat de Opdrachtnemer de door hem verrichte Werkzaamheden aan de Opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen nadat het werk is openbaar gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. Overigens is de Opdracht- nemer nimmer aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever ten gevolge van fouten in advertenties, drukwerk of andere media en voor foutieve plaatsing of onbedoelde verspreiding van opdrachten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.

13.2 Ter zake van onzichtbare gebreken dient de Opdrachtgever schriftelijk bezwaar te maken binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd dan wel redelijkerwijs had kunnen constateren.

13.3 Bezwaren met betrekking tot facturen moeten binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij de Opdrachtnemer worden gemeld. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijk bezwaar niet opgeschort.

13.4 Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijnen in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeven.

13.5 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de Opdrachtnemer of van de door de Opdrachtgever ingeschakelde derden beslissend.

 14 Privacy

14.1 In het geval dat de Opdrachtnemer dit van belang acht voor de uitvoering van haar Werkzaamheden, zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer desgevraagd en onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop de Opdrachtgever invulling geeft aan haar verplichtingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, en/of andere toepasselijke wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

14.2 De Opdrachtnemer zal geen persoonsgegevens verwerken, anders dan ten behoeve van de uitvoering van de Werkzaamheden c.q. de Overeenkomst.

14.3 De Opdrachtnemer zal geen persoonsgegevens afkomstig van de Opdrachtgever delen met derde partijen, tenzij de Opdrachtnemer daarvoor toestemming heeft verkregen van de Opdrachtgever of daartoe verplicht is op grond van de wet.

14.4 De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens, die in het kader van de uitvoering van de Werkzaam- heden c.q. de Overeenkomst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en dat deze geen inbreuk maakt op enig recht van derden. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze persoonsgegevens.

14.5 De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen aanspraken van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt door of namens de Opdrachtgever, of waarvoor de Opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk voor is, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen, uitsluitend aan de Opdrachtnemer toegerekend moeten worden.

14.6 Indien de Opdrachtnemer, op grond van de overeenkomst met de Opdrachtgever, is gehouden tot het voorzien in een vorm van beveiliging, dan zal deze beveiliging beantwoorden aan de schriftelijke specificaties zoals uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. De Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien partijen niets omtrent de beveiliging zijn overeengekomen, dan zal deze voldoen aan een niveau dat niet onredelijk is, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de aan de beveiliging verbonden kosten. De verantwoordelijkheid voor het in standhouden van beschermingsmaatregelen zoals firewalls, antivirussoftware en back-ups ligt bij de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer is hiervoor niet aansprakelijk.

 15 Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

15.1 De aansprakelijkheid voor Werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever, die de Opdrachtnemer aan een derde heeft uitbesteed, is beperkt tot het bedrag dat de Opdrachtnemer op die derde kan verhalen. De Opdrachtnemer zal al hetgeen doen, respectievelijk de Opdrachtgever alle medewerking verlenen die van de Opdrachtnemer gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

15.2 De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen alle claims van derden die verband houden met de in Opdracht van de Opdrachtgever uitgevoerde Werkzaamheden, voor zover deze Werkzaamheden met goedkeuring van de Opdrachtgever hebben plaatsgevonden.

 16 Aansprakelijkheid

16.1 De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van haar Werkzaamheden, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de betaalde vergoedingen over de maand voorafgaande aan de schade- veroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan EUR 100.000, -. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

a. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);

b. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en

c. redelijke en aantoonbare kosten die de Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

16.2 De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet behalen van marketingdoeleinden, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door de Opdrachtgever voorgeschreven gegevens, woorden, namen of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.

16.3 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer of haar bedrijfsleiding.

16.4 Tenzij nakoming door de Opdrachtnemer blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Werkzaamheden slechts indien de Opdrachtgever de Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en de Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat de Opdrachtnemer in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

16.5 Iedere vordering tot schadevergoeding door de Opdrachtgever tegen de Opdrachtnemer die niet door de Opdrachtgever gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

 17 Overmacht

17.1 In geval de Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk en/of tijdig uit te voeren, heeft de Opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zulks ter uitsluitende keuze van de Opdrachtnemer, zonder dat de Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

17.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfs- stoornissen, hetzij bij de Opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers, transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

17.3 Indien de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen duurt, is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

 18 Intellectuele eigendom

18.1 Indien en voor zover ter zake van de uitvoering van een Opdracht door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer materialen e.d. ter beschikking worden gesteld, garandeert de Opdrachtgever dat daarop geen (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten, dan wel dat de Opdrachtgever mede ten behoeve van de Opdrachtnemer ter zake van het gebruik van die materialen e.d. toestemming van die derden heeft gekregen. Voorts garandeert de Opdrachtgever dat door het gebruik van die materialen e.d. geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke) voorschriften, regels, richtlijnen etc. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer ter zake van alle claims van derden en voor alle door de Opdrachtnemer te lijden en/of geleden schade als gevolg van het gebruik van de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen e.d.

18.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, liggen de rechten van intellectuele eigendom op de werken die de Opdrachtnemer in het kader van een Opdracht voor de Opdrachtgever ontwikkelt, bij de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer verleent aan de Opdrachtgever bij voorbaat een exclusieve licentie voor de looptijd van de overeenkomst om het werk te gebruiken overeenkomstig de omschrijving in de opdracht in het bijzonder met betrekking tot de periode, het gebied en de media. Aan het einde van de overeenkomst c.q. aan het einde van een Opdracht, eindigt de licentie en treden de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever met elkaar in overleg over de eventuele overdracht van de intellectuele eigendoms- rechten op de door de Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken, waaronder mede begrepen moeten worden de broncodes van door de Opdrachtgever ontwikkelde websites (indien en voor zover van toepassing), dan wel over een door Opdrachtnemer eventueel aan Opdrachtgever te verlenen licentie voor het voortdurend gebruik van de intellectuele eigendomsrechten tegen betaling van een licentievergoeding.

18.3 Voor zover rechten (van intellectuele eigendom) van derden in het geding zijn, zal de Opdrachtnemer er zorg voor dragen dat in de afspraken met hen ten minste het gebruik van het werk in het gebied, de periode en de media als omschreven in de Opdracht is inbegrepen.

18.4 In geval een derde een vordering instelt ter zake van het gebruik van het door de Opdrachtnemer tot stand gebrachte werk en/of daarvoor gebruikte materialen e.d. zijn de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer over en weer verplicht de ander hierover onverwijld schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is, indien en voor zover de ander daarvoor ingevolge deze voorwaarden aansprakelijk zou zijn dan wel een vrijwaringsverplichting op zich heeft genomen.

18.5 De Opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het door de Opdrachtnemer in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

 18.6 De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot aanpassing van het in Opdracht vervaardigde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer is steeds gerechtigd om toestemming te weigeren of aan haar toestemming voorwaarden te verbinden – waaronder begrepen voorwaarden betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoering van de door de Opdrachtgever gewenste modificaties. De Opdrachtgever draagt het volledige risico van alle door of in opdracht van de Opdrachtgever door derden – al dan niet met toestemming van de Opdrachtnemer – aangebrachte modificaties.

18.7 De Opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren en heeft recht op vermelding van haar naam bij de openbaarmaking van het tot stand gebrachte werk.

18.8 De Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van de Opdrachtnemer en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming openbaar maken en/of verveelvoudigen van de resultaten van de Werkzaamheden en in dat kader ter beschikking gestelde gegevens en materialen en het registreren van domeinnamen, merken of termen voor (advertentie-of zoekmachine)diensten (zoals Google AdWords) die lijken op of identiek zijn aan enig teken waarop de Opdrachtnemer en/of haar licentiegevers intellectuele eigendomsrechten kunnen doen gelden.

18.9 De Opdrachtnemer kan programmatuur of diensten van derden aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen. De (licentie)voorwaarden van die derden kunnen daarop van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in de onderhavige voorwaarden en een tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst. De Opdrachtgever garandeert dat hij deze voorwaarden van derden accepteert en strikt zal naleven. De Opdrachtgever verleent hierbij als volmachtgever aan de Opdrachtnemer als gevolmachtigde de bevoegdheid om in haar naam rechtshandelingen te verrichten ten behoeve van het accepteren van (licentie)voorwaarden van die derden. Voor zover deze volmacht niet geldig of niet volledig zou zijn, verleent de Opdrachtgever iedere medewerking aan de Opdrachtnemer om alsnog tot een deugdelijke volmacht te komen, ten behoeve van het in haar naam accepteren van de betreffende (licentie)voorwaarden van derden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

18.10 De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van derden welke gebaseerd is op de bewering dat de door de Opdrachtnemer zelf ontwikkelde werken en gegevens, inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever de Opdrachtnemer onverwijld en schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking verlenen aan de Opdrachtnemer, om zich, indien nodig in naam van de Op- drachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met (i) door de Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) wijzigingen in de resultaten van de werkzaamheden die de Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen door een derde. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door de Opdrachtnemer zelf ontwikkelde resultaten van de Werkzaamheden inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend intellectueel eigendomsrecht, of indien naar het oordeel van de Opdrachtnemer een gerede kans bestaat dat zich een zodanige inbreuk voordoet, zal de Opdrachtnemer, indien mogelijk, zorg dragen dat de Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden of materialen kan blijven gebruiken. Indien de Opdrachtnemer naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorgdragen dat de Opdrachtgever de resultaten van de Werkzaamheden en ter beschikking gestelde gegevens of materialen ongestoord kan blijven gebruiken, zal de Opdrachtnemer het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Iedere andere of verder- gaande vrijwaringsverplichting van de Opdrachtnemer is uitgesloten

18.11 De Opdrachtgever garandeert dat rechten van derden zich niet verzetten tegen beschikbaarstelling van programmatuur, voor websites bestemd materiaal (zoals beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s), databestanden of materialen en ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie in de bij de uitvoering van de Werkzaamheden tot stand gebrachte werken, gegevens en materialen. De Opdrachtgever garandeert daarnaast dat rechten van derden zich niet verzetten tegen het gebruik dat de Opdrachtnemer maakt bij de uitvoering van haar Werkzaamheden van door de Opdracht- gever doorgegeven namen, woorden, beelden, tekeningen, tekens
et cetera. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten.

 19 Non-concurrentie

19.1 Behoudens schriftelijke toestemming zal de Opdrachtgever zich onthouden van het in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect voor zich laten werken van werknemers van de Opdrachtnemer, die in de zes (6) voorafgaande maanden betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Werkzaamheden, noch pogingen daartoe ondernemen. Dit beding vervalt bij uitgesproken faillissement van of bij verleende surseance van betaling aan de Opdrachtnemer.

 20 Boete

20.1 In het geval van schending van artikel 14, 18 en/of 19, zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer onverwijld op de hoogte brengen door middel van een schriftelijke kennisgeving waaruit de schending bestaat, wanneer deze is gepleegd en alle andere mogelijk relevante informatie. De Opdrachtgever zal alle redelijke maatregelen nemen om verdere schendingen te voorkomen. De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer alle benodigde bijstand verlenen om de rechten van de Opdrachtnemer te verdedigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het gelegenheid bieden aan de Opdrachtnemer om eventuele (andere) (rechts)maat- regelen te treffen om verdere schending te voorkomen.

20.2 In het geval van schending van artikel 14, 18, 19 en/of 20.1, zal de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 50.000, – (zegge: vijftig duizend euro) per overtreding en EUR 5.000, – (zegge: vijfduizend euro) per dag dat de schending voortduurt verbeuren aan de Opdrachtnemer, welke niet in aanmerking komt voor enige verrekening. Deze bepaling laat onverminderd het recht de Opdrachtnemer tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht om (aanvullende) schadevergoeding te eisen (al dan niet in combinatie met voornoemde boete).

 21 Aard en duur van de overeenkomst

21.1 De Opdrachtnemer behartigt de communicatiebelangen van de Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte Opdracht. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van de Opdrachtnemer de overeengekomen Werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. De Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de Opdracht niet zonder overleg met c.q. toestemming van de Opdrachtgever overeenkomstige diensten verlenen voor concurrerende (producten of diensten van andere) opdrachtgevers.

21.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de Opdracht voortvloeit, geldt de Opdracht van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden.

21.3 Gedurende de in het voorgaande 21.2 genoemde termijn van zes maanden is de Opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met de Opdrachtnemer na te komen als ware er van opzegging geen sprake. Tenzij anders is of op dat moment wordt overeengekomen, is de honorering van de Opdrachtnemer gedurende deze periode per maand ten minste gelijk aan het 1/12 deel van het inkomen dat de Opdracht- nemer gedurende het voorafgaande kalenderjaar van de Opdrachtgever heeft genoten.

 22 Afwikkelingrelatie

22.1 Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films, broncodes en andere (publiciteit)materialen die zich aan het einde van de relatie bij de Op-drachtnemer bevinden, zullen door de Opdrachtnemer op eerste aanvraag kosteloos aan de Opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigd is (uit welke hoofde ook) zal zijn voldaan. Alsdan zal de Opdrachtnemer ook zonder uitstel de media schriftelijk Opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar de Opdracht- gever dan wel een door hem aan te wijzen derde.

22.2 Indien de relatie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer eindigt – om welke reden dan ook – blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voorzover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

 23 Overdrachtenplichten

23.1 De Opdrachtnemer mag rechten en verplichtingen die uit een met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst voortvloeien, overdragen aan derden en de Opdrachtgever stemt hierbij reeds nu voor alsdan onherroepelijk met zulke overdracht in. In het geval van zo’n overdracht zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen.

23.2 De Opdrachtgever is niet bevoegd de rechten en plichten die voortvloeien uit overeenkomsten en opdrachten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

23.3 In de situatie dat de (relevante activiteiten van de) onderneming van de Opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 23.2 bedoelde verplichtingen van de Opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

 24 Bevoegde rechter

24.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

24.2 Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten dan wel overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Opdrachtnemer gevestigd is.

nl_NLDutch